Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
• Elke klant wordt geacht onze algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden te kennen en deze te aanvaarden. Zelfs indien de aankoopvoorwaarden van toepassing zijn, tenzij er vooraf schriftelijk anders werd overeengekomen.

Bestellingen
• Bestellingen worden onder voorbehoud aangenomen en naargelang onze mogelijkheden uitgevoerd.
• H-Beau is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, delen wij dit mee binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling.
• De vermelde prijzen op onze site zijn uitgedrukt in euro. Ze zijn inclusief BTW maar exclusief verwerking en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Verzending en verwerking
• Voor verzending en verwerking binnen België rekenen wij een flatfee aan van 3 euro voor alle aankopen onder de 30 euro. Vanaf een bestelling van 30 euro is de verzending gratis. Standaard versturen wij onze pakketten via BPost. Indien er sprake is van schade moet u zelf het initiatief nemen om zich te wenden tot de post instantie en aangifte hiervan te doen binnen de 3 dagen na ontvangst.
• Voor verzending en verwerking naar Nederland rekenen wij een flatfee aan van 6 euro voor alle aankopen onder de 30 euro. Vanaf een bestelling van 30 euro is de verzending gratis. Standaard versturen wij onze pakketten via BPost of PostNL. Indien er sprake is van schade moet u zelf het initiatief nemen om zich te wenden tot de post instanties en aangifte hiervan te doen binnen de 3 dagen na ontvangst.
• H-Beau is niet verantwoordelijk voor de veroorzaakte postschade.

Annulatie
• Het annuleren van een bestelling is, zolang deze nog niet is verstuurd, kosteloos.
• U mag deze overeenkomst kosteloos en zonder ingebrekestelling ontbinden indien wij niet kunnen leveren binnen de 30 dagen na besteldatum.
• Annuleert u de bestelling, nadat deze aan u verzonden is, dan dient u het pakket bij bezorging te weigeren. Indien H-Beau reeds een betaling van u heeft ontvangen, dan zullen wij de aankoopsom, na goede ontvangst van de retourzending, aan u terugstorten. De gemaakte verzendkosten zullen hierop in mindering worden gebracht (alleen als u de bestelling aan de deur weigert en ongeopend laat meenemen door de bezorger).
• Bij een eigen ontwerp kan niet geannuleerd worden na het ondertekenen door de klant van de bestelbon (kleur en vorm kunnen afwijken van zowel handgemaakte als 3D geprinte juwelen).


Prijzen, leveringstermijnen, vervoer, eigendomsvoorbehoud
• De prijzen zoals deze online staan vermeld zijn bindend, tenzij er sprake zou zijn van een foutieve ingave door ons, of indien er sprake zou zijn van overmacht (vb een technisch defect/programmeerfout wijzigt de prijzen, reset der prijzen, enz...)
• Leveringstermijnen worden slechts ten zuiver indicatieve titel gegeven.
• De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de facturen.
• Indien de zending naar het buitenland gaat, fungeert de H-beau als exporteur en de ontvanger als importeur. Lokale recyclagebijdragen moeten door de ontvanger aangegeven worden. De exporteur kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het aangeven van lokale of landelijke recyclagebijdragen.

Klachten
• Elke klacht dient ons binnen de 3 werkdagen na levering aangetekend te worden verzonden; na deze termijn worden de goederen verondersteld te zijn goedgekeurd.
• Indien de klant weigert de goederen te ontvangen, zullen deze opgeslagen worden op kosten en risico van de klant, tot volledige betaling.
• De verkoper aanvaardt enkel terugzending van goederen, mits geschreven akkoord van onzentwege. Teruggestuurde goederen dienen in hun oorspronkelijke verpakking en met de nodige handleidingen onbeschadigd terugbezorgd te worden.

Betalingsvoorwaarden
• Onze facturen zijn betaalbaar vooraf via Paypal, iDEAL, Creditcard, Bancontact/Mister cash of contant (cash ).
• Facturen betaalbaar via bank, moeten binnen de 7 kalenderdagen overgeboekt zijn op onze bedrijfsrekening.
• De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle zelfs nog niet vervallen facturen met zich mee, en laat ons tevens toe alle lopende bestellingen te schorsen of te annuleren.
• Elke niet op haar vervaldag betaalde factuur doet van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, conventionele intresten ad 10% per jaar lopen. Een conventionele schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag is tevens opeisbaar, met een minimale schadebeding van 50 euro. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.

Waarborg
• Op alle glasproducten wordt geen waarborg gegeven. Glasbreuk is ter risico van de koper.
• De termijnen en voorwaarden zijn altijd gelijk aan dewelke die de fabrikant van het betreffende product hanteert. Bij de garantieaanvraag dient een geldig aankoopbewijs te worden overlegd. Garantieclaims worden op afspraak afgehandeld.
• Garantie wordt voor zichtbare gebreken uitgesloten vanaf de aanvaarding der goederen in onze magazijnen of bij ontvangst na levering; voor verborgen gebreken wordt garantie slechts verleend indien ervoor schriftelijk wordt geprotesteerd binnen de 8 dagen na levering. De garantie is beperkt tot de vervanging door gelijkwaardige goederen, waarbij alle kosten zoals transport, verzekering door de koper worden gedragen. De waarborg vervalt indien de bij de goederen meegedeelde onderhoudsvoorschriften/handleiding niet werden nageleefd, indien er verkeerd gebruik is geweest van het geleverde goed (waaronder breuken van kettingen, armbanden en breuken of grove beschadigingen aan het ontwerp van H-Beau) of indien de klant zonder onze uitdrukkelijke toestemming veranderingen liet uitvoeren.
• De verkoper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor niet-schriftelijke beloften.
• De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging door slijtage of defect als gevolg van nalatig onderhoud.

Communicatie
• Voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk doorgegeven bestellingen of communicatie in de breedste zin van het woord, ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel tussen de klant en H-Beau, dan wel tussen H-Beau en derde partijen (in zoverre ze betrekking hebben op de relatie tussen de klant en H-Beau), is H-Beau niet aansprakelijk. Deze regel vervalt enkel indien er daadwerkelijk sprake is van grove nalatigheid of opzet door H-Beau.

Disclaimer
Alle rechten voorbehouden
Alle inhoud (teksten, illustraties, foto's, afbeeldingen, bestanden, ontwerpen, regelingen en andere dingen) op http://www.h-beaujuweel.be zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de voorschriften van het internet. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van http://www.h-beaujuweel.be is het verboden om de beschermde inhoud gepubliceerd op deze website in andere programma's of andere websites integreren of om ze te gebruiken op een andere doelen. Deze website kan elementen bevatten die beschermd zijn door copyright en door andere wetten die onderworpen zijn aan het copyright van derden en zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd voor deze derden.
Aansprakelijkheid
De website http://www.h-beaujuweel.be is zorgvuldig samengesteld en in overeenstemming met de huidige stand van kennis. De toegang tot en het gebruik van deze website zijn voor eigen risico van de gebruiker. Schade en garantievorderingen die voortvloeien uit onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten. http://www.h-beaujuweel.be draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, ook voor indirecte schade of gevolgschade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website.