Herroepingsvoorwaarden en formulier

Herroepingsrecht
• Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
• Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en
• indien redelijkerwijze mogelijk
• in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
• De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit heeft verkregen.
• Bij het retourneren van een deel van de oorspronkelijke bestelling vervalt het recht op terugbetaling van de verzendkosten.

Uitoefening van het herroepingsrecht & retourformulier
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, verzoeken wij u om het retourformulier , aan te vragen op info@h-beaujuweel.be, volledig in te vullen, door te mailen en eveneens bij te sluiten bij uw retourzending.

Retouradres:
H-Beau
Hulsen 98/1
2490 Balen
België
info@h-beaujuweel.be


Kosten in geval van herroeping
• Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
• Indien er sprake is van waardevermindering van het gerourneerde goed, dan zal deze vermindering verrekend worden met het terug te betalen bedrag.
• Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst van de geretourneerde goederen terugbetalen.

Uitsluiting herroepingsrecht
• De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in volgende paragraaf. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
• Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument, speciaal voor de consument geassembleerde producten of bestelde producten, glasproducten.
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Gevolgen van de herroeping
Als de overeenkomst volledig herroepen wordt, ontvangt de consument alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gemaakt inclusief de leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte werden gesteld van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. Wij betalen de consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht. Er zullen geen kosten voor terugbetaling in rekening worden gebracht.
De terugbetalingsprocedure zal pas opgestart worden tot wij de goederen opnieuw in ons bezit hebben gekregen. De consument heeft er dus alle baat bij te zorgen dat hij kiest voor een verzekerde verzending opdat de goederen tijdens de terugzending niet verloren raken. (cfr. Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011 - NL L 304/84).

A. De consument dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.
B. De directe kosten van het (al dan niet verzekerd) terugzenden van de goederen komen voor de consument zijn eigen rekening.
C. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
Indien er sprake is van waardevermindering zal Zandstorm eenzijdig bepalen wat de waardevermindering hiervan is, en dit verrekenen met het te restitueren bedrag van de geretourneerde bestelling.

Modelformulier voor herroeping downloaden